ห้องบรรยายสรุป ระดับปริญญาตรี ภาคเเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันบรรยาย
รายวิชา
Link เข้าห้องบรรยาย /รหัสชั้นเรียน
วันที่ 3 ธันวาคม 2565
LAW2112(LAW2012)
 
MCS4150(MCS4103)
LAW4109(LAW4009)
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
LAW2109 (LAW2009)
MGT3101
วันที่ 11 ธันวาคม 2565
RAM1301(RAM1000)
LAW2116(LAW2016)
POL2302
MGT3402
วันที่ 17 ธันวาคม 2565
BIO2202

MGT4209

MGT3409
วันที่ 18 ธันวาคม 2565
LAW1104(LAW1004)
MCS2390(MCS2108)
MGT3204
 
LAW4110(LAW4010)
วันที่ 24 ธันวาคม 2565
MCS3151(MCS3100)
MGT3403
วันที่ 25 ธันวาคม 2565
POL2108
MCS2161(MCS2602)
วันที่ 7 มกราคม 2566
LAW2103(LAW2003)
MGT4206
 
POL2203
วันที่ 8 มกราคม 2566
HRM2101
 
MCS3281 (MCS3206)
วันที่ 14 มกราคม 2566
ECO1122 (ECO1102)
 
MGT3408
 
LAW3133 (LAW3033)
 
LAW4105(LAW4005)
วันที่ 15 มกราคม 2566
RAM1302
 
LAW2107(LAW2007)
 
LAW3108(LAW3008)
วันที่ 21 มกราคม 2566
RAM1311
 
MCS2160(MCS2106)
 
MCS2260(MCS2201)
 
LAW4108(LAW4008)
วันที่ 22 มกราคม 2566
RAM1112
 
LAW3109(LAW3009)
 
POL4312
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
RAM1212
 
POL2301
 
LAW3112(LAW3012)
 
POL4350
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
RAM1203
 
ENG2002
 
POL3301
 
LAW4156
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
ACC1104
 
MGT3401
 
LAW3102(LAW3002)
 
MGT3205
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
POL1101
 
POL3329
 
LAW4106(LAW4006)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
RAM1211
 
LAW2113(LAW2013)
 
LAW3111(LAW3011)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
RAM1312
 
LAW2108 (LAW2008)
 
LAW3117
 
LAW4101(LAW4001)
วันที่ 4 มีนาคม 2566
RAM1303
POL2303
วันที่ 5 มีนาคม 2566
RAM1213
MCS2150 (MCS2100)
POL3302
วันที่ 11 มีนาคม 2566
LAW1102 (LAW1002)
a3zgxj5
MGT2102
67eken5
LAW3107 (LAW3007)
xqvhdnu
 
POL3330
เข้าฟังบรรยายที่นี่
วันที่ 12 มีนาคม 2566
RAM1132
5cnsmdd
 
MCS1250 (MCS2200)
siehe6e
 
MCS3152 (MCS3104)
r4f4atb
 
POL4349
z2slcx3