สืบเนื่องมาจากในปีพุทธศักราช 2538 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้การบริหารงานของท่านอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่เน้นการพัฒนา " คน " เป็นสำคัญ ได้มีความคิดที่จะนำโอกาสทางด้านการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำ " โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค " โดยจะให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 50 ปี อีกทั้งเพื่อสอดคล้องกับพระราชปณิธานและพระราชจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้น

เมื่อ " โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค " เริ่มดำเนินการ ณ จุดนี้เป็นการจุดประกายไฟแห่งความมุ่งมั่นให้กับชาวจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ ที่มีความมุ่งหวังและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้สถาบันอุดมศึกษาก่อตั้งขึ้นที่อำเภอบ้านไผ่ให้จงได้ตราบจนกระทั่ง นายเสริมศักดิ์ พงศ์พาณิช ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายพงศักดิ์ นาคประดา ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านไผ่ มั้งสองท่านที่กล่าวถึงนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดทำ " โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราม - คำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น " ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบและเสนอโครงการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้พิจารณา
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ท่านอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางมารับมอบที่ดินและเงินบริจาค จำนวน 10 ล้าน จากพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ - เกียรติ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิชัย ธรานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีปัจจุบัน ทำหน้าที่ประสานงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการที่เสนอซึ่งได้กำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

1.สถานที่ก่อตั้ง ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หลักสิบเก้า ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายอำเภอบ้านไผ่ - มหาสารคาม ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวม 4 แปลง มีเนื้อที่ 462 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ในระยะเริ่มต้นได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ในที่ดินแปลงที่ 1 และ 2 มีเนื้อที่ 133 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ส่วนที่ดินแปลงที่ 3 และ 4 จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร

2. งบประมาณ ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชนดังนี้

- เงินงบประมาณส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านไผ่ และส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหางบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

- เงินบริจาคของชาวอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 10 ล้าน

3. การดำเนินงาน ในระยะเริ่มต้นคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชาวอำเภอบ้านไผ่ได้ใช้งบประมาณที่ได้รับบริจาค จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในรายการที่จะมอบให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้
1. ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น

2. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ชั้นหนึ่งของอาคารเรียน

4. รถตู้ปรับอากาศ 1 คัน

5. โรงอาหาร 1 โรง


 
 
 
การจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
 
 
 
 
พิธีการล้างป่าช้า
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น เปิดทำการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยในระดับปริญญาตรีเปิดทำการเรียนการสอน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) สาขารัฐศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสังคมวิทยา สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
 
     
นายไชยวัฒน์ ยนต์ตระกูล
นายยิ่งยง สวัสดิ์พาณิชย์
นายพิศาล อิฐรัตน์
นายสิน พึงประเสริฐ
นายสมศักดิ์ ตังติทักษ์กุล
นายปิติ ติยาเดชาชัย
นายสันติชัย สัจจเลิศรัตน์
นายปรีชา มุกนำพร
นายวิบูลย์ เกษตรสิน
นายอนุวัตร ปวีณาภรณ์
นายสมเกียรติ เกียรติมาลีสถิตย์