ชั้นที่ ๑ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาเพื่อชุมขน
หมายเลขห้อง...................................
ชั้นที่ ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาเพื่อชุมขน
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................