ชั้นที่ ๑ อาคารหอไตรภูมิ
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................