ชั้นที่ ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
ชั้นที่ ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
ชั้นที่ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................