ชั้นที่ ๑ อาคารอเนกประสงค์
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
 
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
 
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................