ชั้นที่ ๑ อาคารอเนกประสงค์
 
 
หมายเลขห้อง...................................
หมายเลขห้อง...................................