ระบบสารสนเทศ
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
    
   
ระบบสารสนเทศสาขาขอนแก่น

   


 

 

 
   

นโยบายและแผนการดำเนินของสาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น

   

งานบริหารและธุรการ

  หน่วยงานสารบัญและงานการเจ้าหน้าที่  
  หน่วยงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
  หน่วยงานพัสดุและการเงิน  
  หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  หน่วยงานประชาสัมพันธ์  
   

งานสารสนเทศ

 
  หน่วงานห้องสมุดและบริการสืบค้น  
  หน่วยงานบริการสืบค้นข้อมูล ISC  
  หน่วยงานคอมพิวเตอร์  
  หน่วยงานระบบควบคุมและส่งสัญญาณ  
   

งานบริการการศึกษา

 
  หน่วยงานการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  หน่วยงานการศึกษาระดับปริญญาโท  
  หน่วยงานการศึกษาระดับปริญญาเอก  
   
ระบบสารสนเทศบุคลากรสาขาขอนแก่นคลิกที่นี่

   
 
  ประวัติบุคคล  
  ประวัติการศึกษา  
  ประวัติการอบรม/ดูงาน  
  ประวัติการเป็นคณะกรรมการ  
  ประวัติการได้รับรางวัล  
  ประวัติการลาศึกษาต่อ  
  ประวัติการลา  
  สืบค้นงานวิจัย  
       

ระบบสารสนเทศสาขาขอนแก่น

ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :