คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
ผลสอบวิชา PS 797 ประจำภาค 2  ปีการศึกษา 2549
กำหนดสอบแก้ I วันจันทร์ที่  18  มิถุนายน  2550
สถานที่สอบ  เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น
วิชา หมวดวิชาพื้นฐาน 09.00 - 12.00 น.
วิชา หมวดวิชาบังคับ 13.00 - 16.00 น. 
ประกาศผลสอบแก้ I วันศุกร์ที่  27  กรกฎาคม  2550
       
ลำดับที่ รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล พื้นฐาน บังคับ
1 4822801801 ร.ต.อ.หญิงจตุพร  อุพลเถียร S S
2 4822801802 ส.ต.หญิงณพวิมล  นาคเสน I S
3 4822801803 นายอำนาจ  สรภูมิ S S
4 4822801804 นายธีรศักดิ์  แสนบุญศิริ S S
5 4822801805 นางวิภาภรณ์  ศุกรภาค S S
6 4822801806 นางรักเล่ S S
7 4822801807 นายก้อน  ชาเรืองฤทธิ์ S S
8 4822801808 นางสาวมนัญชลี  ปัดถานะ I S
9 4822801809 นายบัญชา  สานไซ S S
10 4822801810 นายสมบูรณ์  ราชโคตร S S
11 4822801811 นางสาวสุรัญญา  วงษ์โพธิ์ S S
12 4822801812 นางสาวพิจารณา  การสมมุติ I S
13 4822801813 นางปฏิมาพรรณ  สัตยธีรานนท์ I S
14 4822801814 นายคมแสน  พิลาสมบัติ I S
15 4822801815 นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาปี I S
16 4822801816 นายพานิจ  ทำสีเทา S S
17 4822801817 นายศุภโชค  สันเสนาะ I S
18 4822801818 นายเผด็จ  วีรษร S S
19 4822801819 จ่าเอกพงษ์ศักดิ์  จันทวิมล S S
20 4822801820 นายวิจิตร  จันทะวงษ์ S S
21 4822801821 นายวสันต์  เปรมศรี I S
22 4822801822 นายเตวิช  ฉิมหลวง S S
23 4822801823 นายไพบูลย์  ลักษิตานนท์ I S
24 4822801824 นางลลิดา  แก้วรักษา S S
25 4822801825 นายทวีศักดิ์  คลังแสง I S
26 4822801826 นางสาวชุติกาญจน์  สินทพ S S
27 4822801827 นายสุรักษ์  จุตาทิศ I S
28 4822801828 พันจ่าเอกสายชัน  พันธ์ดงยาง I S
29 4822801829 นางจิรภัทร  พูนศิริวณิชย์ I S
30 4822801830 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล S S
31 4822801831 นางเพ็ญศิริ  อัศวพัฒนากูล I S
32 4822801833 นางอัจฉรา  เผือกจันทึก I S
33 4822801834 นายรังศิลป์  ผลานิสงค์ I S
34 4822801835 นายสมชาติ  สง่าภาคภูมิ S S
35 4822801836 นายสันทาน  โคตรแสนลี I I
36 4822801837 นางวิรงรอง  คำสอนพันธ์ I S
37 4822801838 นายระพี  คำสอนพันธ์ I S
38 4822801839 นายศิริวัฒน์  พินิจพาณิชย์ S S
39 4822801840 นางพรกมล  พลบุรี S S
40 4822801841 นางสาวดาวรรณ์  ภูเหิน I S
41 4822801843 นายเลอสรรค์  หนูมา S S
42 4822801844 นางสายกุหลาบ  จรัญศิริไพศาล S S
43 4822801845 นายมังกร  ศรีสุวรรณ S S
44 4822801847 พ.ต.ต.อร่าม  พุฒชาลี S S
45 4822801848 นางสุภาวรรณ  หล่มเหล่า I S
46 4822801849 พ.จ.อ.สรศักดิ์  บัวบัน I S
47 4822801850 นายเสริมศักดิ์  สนธิมุล I S
48 4822801851 นางสาวนวลอนงค์  บุษบง S S
49 4822801852 นายเอเทน  โพธิมาตย์ I S
50 4822801853 นางสาวปาริชาติ  พันเดช I S
51 4822801854 นายกฤษณ์  จันทชุม S S
52 4822801855 นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา I S
53 4822801857 นายเสรีชัย  ปิติทะโน I S
54 4822801858 นางณัฐพร  กิตติคณานุรักษ์ I S
55 4822801859 นางสาวมาลิณีย์  แข้โส S S
56 4822801860 นายณรงค์ศักดิ์  เอื้องสัจจะ S S
57 4822801861 นางสาวพันธิตรา  โนโธสง S S
58 4822801862 นางสาวชลลดา  ศรีพิมพ์ S S
59 4822801863 นายทินกร  ศรีษะภูมิ S S
60 4822801864 นางทัศนีย์  ขัดศรี S S
61 4822801865 นายเทิดศักดิ์  คุณอุดม I S
62 4822801866 นายธวัชชัย  รอดงาม S S
63 4822801867 นางสาวจารุวรรณ  อารีล้น S S
64 4822801868 นายสุรเทพ  ยุบล I S
65 4822801869 นางสาวอภิญญา  โชตินอก S S
66 4822801870 นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง S S
67 4822801871 นางจุไรวรรณ  หลีกุล I S
68 4822801874 พระสมบัติ  ญาณวีโร I S
69 4822801875 นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย S S
70 4822801876 จ.ส.ต.สุทัศน์  มีลุน I S
71 4822801877 นางรำไพ  พรมโส S S
72 4822801878 นางสาวประทุมวัน  พลเยี่ยม S S
73 4822801879 นายพงษ์นที  พวงภู่ I I
74 4822801880 นายสวัสดิ์ศักดิ์  ทวีทรัพย์ I S
75 4822801881 ว่าที่ ร.ต.อนันต์  เมาะราษี I S
76 4822801884 พ.ท.สวราชย์  แสงผล S S
77 4822801885 นางสุกัญญา  แสงผล S S
78 4822801886 จ่าสิบเอกบุญธรรม  สีหานาม I S
79 4822801887 นางสาวณัฏฐณนท์  พุ่งเดช I S
80 4822400820 นายสุระชัย  ไชยทองศรี I S
81 4722801878 นางเพ็ญนภา  วาดเขียน I S
82 4822805031 นางสาวชีวรัตน์  เสโส I S
83 4822805032 นายจิรโชค  จารุภาวัฒน์ S S
84 4822805055 นางสาวสุชีรา  ชาวตุ้ม I S