มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น


พันธุ์ไม้ไผ่ในประเทศไทยที่นำมาใช้ในการจักรสาน   ไผ่ต้นไม้สารพัดประโยชน์
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับไผ่   การทำหน่อไม้ไผ่ตงหมก