โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์)  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์)  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาการศึกษา)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
up

 

การจัดการเรียนการสอน
สานสนเทศจังหวัดขอนแก่น