: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

ำเภอชุมแพ
หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจติดตา ผานกเค้าเข้าชมถ้ำผาพวงบวงสรวงปู่หลุบ
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถนนมลิวรรณ ม.1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4331-1300
หมายเลขโทรสาร 0-4331-1300
เนื้อที่/พื้นที่ 510 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ร้อนแห้งแล้ง
ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล.......12.... แห่ง 3.เทศบาล..3.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....131.... แห่ง 4.อบต........12 ... แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง
2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง หลังฤดูเก็บเกี่ยว
3.จำนวนธนาคาร มี 2 แห่ง ได้แก่ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-4331-1119ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0-4331-1290
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ ร.ร.ชุมแพศึกษา โทร. 0-4331-1118ร.ร.จตุรมิตร โทร. 0-4329-6087
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
พิพิธภัณฑ์โนนเมือง ถ้ำผาพวง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 83,546 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 41,990 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 41,595 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 163 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข -- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-4331-2209- สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ -- ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ -
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง เห็ดฟาง
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำเชิญ
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงสีมีชัย ที่ตั้ง เทศบาลตำบลชุมแพโรงสีสหชัย ที่ตั้ง เทศบาลตำบลชุมแพ