: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

ำเภอเขาสวนกวาง
ถ้ำกินรี โบราณสถานดงเมืองแอม น้ำตกธารสวรรค์
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4344-9113
หมายเลขโทรสาร 0-4344-9113
ข้อมูลทั่วไป
1.ประวัติความเป็นมา อ.เขาสวนกวาง แยกจาก อ.น้ำพองเมื่อปี พ.ศ. 2521 ทั 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองท้องถิ่น 1 เทศบาล 5 อบต.
2.เนื้อที่/พื้นที่ 330 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศร้อน ในฤดูร้อน ร้อนจัด ฤดูหนาว จะหนาวจัด ลมแรง
ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล.......5.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....56.... แห่ง 4.อบต........5 ... แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ไร่อ้อย มันสำปะหลัง ทำนา ไก่ย่าง,ข้าวหลาม,น้ำอ้อย
2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างตัดอ้อย
3.จำนวนธนาคาร
มี 2 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพฯ โทร. 0-4344-9019
ธนาคาร ธ.ก.ส. โทร. 0-4344-9191
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ ร.ร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล โทร. 0-4344-9106
ร.ร.ดงบังวิทยายน
ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค์ โทร. 0-4343-1575
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
ป่าไม้เขาสวนกวาง
ป่าภูพานคำ
ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 36,723 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 18,390 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 18,333 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 111 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ -
- สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ -
- ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย
มันสำปะหลัง
ข้าว
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) ลำห้วยเสือเต้น
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานไทย - เยอรมัน โซล่า ที่ตั้ง ม.11 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง