: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

ำเภออุบลรัตน์
ทะเลน้ำจืดอีสาน สวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์ นมัสการองค์พระใหญ่ หย่อนใจบางแสนสอง ลิ้มลองอาหารปลารสเด็ด
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถนนสุขาภิบาล ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4344-6098
หมายเลขโทรสาร 0-4344-6098
เนื้อที่/พื้นที่ 485 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูร้อนก็ร้อนอบอ้าว ฤดูหนาวก็หนาวจัด
ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล.......6.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....69.... แห่ง 4.อบต........6 ... แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา,ทำไร่,ประมง
2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง,ค้าขาย
3.จำนวนธนาคาร
มี 2 แห่ง ได้แก่
1.ธนาคาร กรุงไทย โทร. 0-4344-6001
2.ธนาคาร ออกสิน โทร. 0-4344-6072
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1.โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม โทร.0-4344-6101
2.โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม โทร.0-4321-1073
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
เขื่อนอุบลรัตน์
 
ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 43,346 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 21,704 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 21,642 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 89 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์
- สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์
- ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว,มันสำปะหลัง,อ้อย
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
(แม่น้ำ/บึง/คลอง) ลำน้ำพอง,ลำห้วยยาง