คณะบริหารธุรกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
up
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น
ถนนแจ้งสนิท ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4327-4250-4 โทรสาร 0-4327-4250-4 # 123

 

การจัดการเรียนการสอน
สารสนเทศจังหวัดขอนแก่น