รายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะนิติศาตร์ (โครงการพิเศษ) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 จำนวน 215 คน

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายอดิศักดิ์ โคตรศรี    
2 นายมานิตย์ โสดา    
3 นายสมศักดิ์ เรืองลาภขจรชัย    
4 นายพิเชษฐ แน่นอุดร    
5 สิบตำรวจตรีปรีชา ปามา    
6 นายศิริศักดิ์ จิระวัฒนาสมกุล    
7 นางสาวรัตติกร นนยะโส    
8 นางสาวงามจิต ใจตรง    
9 นางชุติพร วุฒิภาณุภาคย์    
10 นายบุญส่ง วรสิงห์    
11 นายปริพัฒน์ สมบัติธีระ    
12 นายสุวนัย ภูมาศ    
13 จ.ส.ต.จีระศักดิ์ โคตรแสง    
14 นายพรเทพ บุญเอก    
15 นายไพศาล ถูสมบัติ    
16 นายประสงค์ พลทะจักร    
17 นายนิคม ศรีอุดร    
18 ร.ต.ท.สุรพล เทพรังสฤษฎิ์    
19 นายสุชาติ กิจจงเจริญยิ่ง    
20 นายวิบูลย์ ธรรมมะ    
21 นางสาววาธิณี สุภธีระ    
22 นายถาวร เรือนเงิน    
23 นางสาวเจนจิรา จันทรเจริญ    
24 ว่าที่ร้อยตรีพิชิต ทองสงคราม    
25 ร.ต.อ.อัครหาร อัครสุขบุตร    
26 นางสาวพัชราภรณ์ จังพล    
27 นายคมสัน เหลืองทองคำ    
28 นายอิสรา รัตตศิริ    
29 นายชัยยงค์ ถียัง    
30 นายดำรงค์ศักดิ์ เลิศงาม    
31 นายอภิชาติ ภูเกิดพิมพ์    
32 นางดรุณี ลามะให    
33 นายบุรินโท ชามะรัตน์    
34 นายคมสัน ทองบัวรุ่ง    
35 นายไพรัตน์ มีคำ    
36 นายธันยพงศ์ เจียมทอง    
37 นายจักรกริช เจริญสิงห์    
38 ว่าที่ร้อยตรีจตุพล ศรีบุรมย์    
39 นายประเทศ ศรีพงษ์    
40 นายโชคดี ภูเต้าทอง    
41 นายธวณิศ ธรรมแสง    
42 นายกิตติ จรูญเวชกุล    
43 นางดาราวดี ภูมาศ    
44 นายนิทัต ภูมาศ    
45 นายวิเชษฐ์ ท่าช่วงทำเล    
46 นายเรนนิคม ศรีพันธ์ชาติ    
47 นางสาวกาญจนา ศรีพันธ์ชาติ    
48 ร้อยตำรวจเอกวินัย วิเชียรภักดิ์    
49 นายปัญญา ปัญญาฟู    
50 นายปัญญานันท์ คำศรีระภาพ    
51 ร.ต.อ.ณรงค์ บึงมุม    
52 นายธนูศิลป์ เสนะไพรวรรณ    
53 นายถนัด ม้วนโคกสูง    
54 นางสาวปรางค์รัตน์ แขกเพ็ง    
55 นางสาววาณี โพนทัน    
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
56 นายมงคล นกชัยภูมิ    
57 นายอดุลย์ ศรีพล    
58 นายสุทธิชัย เอื้อวัฒนอำรุง    
59 นายชวลิต ขามชู    
60 นายรังสรรค์ สุภาวอ    
61 นายวีระพล ประสงค์ศิลป์    
62 นางปรวรรณ ประสงค์ศิลป์    
63 นายนิธิพล เชื่อแสดง    
64 ร.ต.อ.ชล รักษาภักดี    
65 นางสาวอาทิตยา เจริญเชื้อ    
66 ส.ต.ท.สุวิทย์ ภูแก้ว    
67 นายสราวุธ หงส์วิไล    
68 นายสมบูรณ์ พังงา    
69 นางสาวสุจรรยา ศิวารัตน์    
70 นายกริช สินธุศิริ    
71 นายชัยยุทธ บุตรจันทร์    
72 นายภาสภาดร เนียมประดิษฐ์    
73 นางสาวรุ่งทิพย์ ยาสระคู    
74 นายสุทัศน์ แก้วคำ    
75 นายเรืองชัย ภูกัลป์    
76 นายสันติ กลางหล้า    
77 นายสราวุธ โฆษิตธนสาร    
78 ว่าที่ร.ต.สุรทศ วัฒนพันธุ์    
79 นายประเสริฐ ศรีส่อง    
80 นายสนิตย์ จองโพธิ์    
81 นายณัฐพงษ์ เผ่าบ้านฝาง    
82 นายบรรพต นิสากรรังษี    
83 นายวรวุฒิ ด่านซ้าย    
84 นายวิชิต วรรณพฤกษ์    
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
85 นายนรินทร์ ม่วงสุราช    
86 นายสงวนวุฒิ วาทโยธา    
87 นายสุทิน รจนาสม    
88 นายธีรพันธุ์ ชูดำ    
89 นายดำริห์ สุตเตมีย์    
90 นายเมธี ชัยสิทธิ์    
91 นายอนุชา วงษ์บัณฑิตย์    
92 นายธนะ ชามะรัตน์    
93 นางสาวสุภัททา โสระธิวา    
94 นายพีรพล ศรีกมล    
95 นายสิทธิชัย ชิตบุตร    
96 นายอำไภย เจริญศรี    
97 นายทรงชัย ศรีไพบูลย์    
98 ร.ต.อ.อุดร มีกง    
99 นายสุวนัย ทะคำสอน    
100 นางสาวนงลักษณ์ พิทักษ์กุล    
101 นายประเสริฐ ภูสดสูง    
102 นางสาวสุภาภรณ์ ไชยทุม    
103 ส.ตท.อวยชัย ไชยสงค์    
104 นายณพวัศกช์ เดชชาตรี    
105 นายรัฐพงศ์ หาปู่ทน    
106 ร.ต.อ.จรัญ อุปรัง    
107 นายวิบูลย์ โพธิ์สม    
108 ร.ต.อ.ทิวากร พิมพ์ภูมี    
109 นายมงคล มองเพ็ชร    
110 นายมังกร ศรีสุวรรณ    
111 นางสาวอัญญา มธุรเมธา    
112 นายประชา เต็งเจริญกุล    
113 นายศิริศักดิ์ ไวยวุธ    
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
114 นายไมตรี ประเสริฐสัต    
115 นายศุภโชค สังขวาณิช    
116 นายเนาวรัตน์ สังคมกำแหง    
117 นางสาวสุปรียา ชุนสนิท    
118 นายลิขิต ศกุนะสิงห์    
119 นางสาวรัตนาภรณ์ ชมดง    
120 นายปรเมศวร์ อินทรกำแหง    
121 นางสาวนิยุดา เปาะทอง    
122 นายธนพล โอฆะพนม    
123 นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน    
124 นายวิษณุ โคตรพจน์    
125 นายถวิล คงศรีรอด    
126 นายวรศักดิ์ สุวรรณโณ    
127 นางพรพิมล พิมพ์แก้ว    
128 นางสาวแก้วใจ ฉัตรพรจรัส    
129 นายพศุตร์ แวววุฒินันท์    
130 นายศุภกิจ ริยะการ    
131 นายจุมพฎ บุญใหญ่    
132 นายชำนาญ ไทยทองสุขสกุล    
133 นายณัฐกร บุษราคัม    
134 นายเอกชัย ทิพนัศ    
135 นายประภาส อาจเวทย์    
136 ร.ต.อ.ประมวล อาจเวทย์    
137 นายสัมพันธ์ ประทุมเวียง    
138 นายทรงเดช วันสุนทะ    
139 นายวิธาน เหล่าษราภรณ์    
140 นายชุมพร ทัพซ้าย    
141 นายเดี่ยว อ่างสุพรรณ    
142 นายยุทธนา ญาณโยธิน    
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
143 นายเรวัชร ศรีสวัสดิ์    
144 นายรัฐปัทม์ มูลไชยสุข    
145 นายชัยวัฒน์ นาชัย    
146 นายกิตติ ยศสภา    
147 ด.ต.อภิเดช ไทยแท้    
148 นายชาติ ไทยแท้    
149 นางสาวสุธีรัตน์ คำผุย    
150 ร.ต.ต.นิติศักดิ์ โพธิสะเดา    
151 นางสาวรตินาถ ยิ่งสกุล    
152 นายสำราญ สกุลดี    
153 นางจิรวรรณ สิทธิศักดิ์    
154 เรืออากาศตรีอภิชาติ ใจสะอาด    
155 นายลักษณะชัย กาญจนวิลานนท์    
156 นายทินกร ตุงคโสภา    
157 นายอมรินทร์ แสงโสภาพรรณ    
158 นายพัฒนา คูศรีพิทักษ์    
159 นางสาวณัฐชญา พลศักดิ์    
160 นายยุทธนา โงษาฤทธิ์    
161 นายวิสนุกร ดรหมั่น    
162 นายสุรชัย ชูปฏิบัติ    
163 นายวิษณุ บาดาล    
164 พ.ต.ต.สมพงษ์ อุดมเดช    
165 นายอรรถพันธ์ ตังมโนวุฒิกุล    
166 นายประหยัด ดีแป้น    
167 นายอุดม แก้วนิล    
168 นายธีระพงษ์ วงศ์สายตา    
169 นายวุวิชา ดิเรกโภค    
170 ส.ต.อ.ธนสมบัติ ปักโคทานัง    
171 นางสาวศุภนา ชาติไชยภูมิ    
172 นางสาวดวงจันทร์ มีแคน    
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
173 นายจักรพงษ์ ป้องแสนกิจ    
174 นายชำนาญ มีนิยม    
175 จ.ส.ต.พงษ์นิรันต์ อุทัยกัน    
176 นายเกษม ศรีกระทุม    
177 นายคำเคลื่อน พณะชัย    
178 นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรรัตน์    
179 นายชัยณรงค์ ประจงจิตร    
180 นายจำนง โสหอม    
181 ร.ต.อ.รัฐพล เหล่าพรม    
182 ด.ต.ธีรพล สมนึก    
183 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา    
184 นางสาวอินแปง ศรีทะวงษ์    
185 นางอระพิณ นันทะเสนา    
186 พ.ต.ท.มานิต สิทธิไพร    
187 นายเอนกพงษ์ สุจิตตกุล    
188 นายธนวัตร คำอ้น    
189 นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี    
190 นายชาญวิทย์ บุตรสีทัด    
191 นายวิทยา ธารชัย    
192 นายคม บูรณวรศิลป์    
193 นางวชิราพร ฉิมพลี    
194 นายสมบัติ คุณแก้ว    
195 นายศิวะ ภักดีแก้ว    
196 นายจตุพล บุตรดา    
197 พ.ต.ต.พิเชษฐ์ แก้วไธสง    
198 นายไพรยนต์ วงศ์วุฒิโท    
199 นายธร ศรีกู่กาสิงห์    
200 รตอ.บรรจง ชาสังข์    
201 นายมนตรี ภูมิรัตนประพิณ    
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
202 นายสัมฤทธิ์ สกาวสกุลศิริ    
203 นายไพรรัตน์ รังษา    
204 น.ส.สุพรรษา ทิพย์ธาตุดี    
205 นายชัยพฤกษ์ ชัยนิคม    
206 นางสาววรรณวรางค์ ศุทธชัย    
207 นายนิรพล แสนบุญเรือง    
208 นางสาวจารุวรรณ อันไขหน้า    
209 นายวิรัตน์ สีดาคูณ    
210 นางสาวอัจฉรา สีหานู    
211 นายเฉลิมขวัญ วชิริรัตนาปรัชญ์    
212 นายวิรุฬท์ สว่างพลกรัง    
213 นายศุภศิษย์ กอผจญ    
214 นายสุทธินันท์ บุญมี    
215 นายกิตติศักดิ์ จรอนันต์    

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 17/4/04
โดย JonMMx 2000