โครงการนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

หลักฐานการสมัคร
  1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างละ 2 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 2" จำนวน 2 รูป และขนาด 1" จำนวน 2 รูป
5. สำเนา Transcript หรือใบแสดงผลการเรียน 2 ฉบับ
6. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล สำเนา 2 ฉบับ
7. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ฉบับ
8. ชุดสมัคร (จำหน่ายชุดละ 200 บาท)
กรณีเทียบโอน (ปวส. ,ป.ตรี , ป.โทหรือวุฒิ ม.รามฯ(กรณีไม่จบ) เพิ่มสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ)
เอกสารเพิ่มเติม กรณีจบ ม.3 หรือเทียบเท่า
  หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของกิจการหรือหนังสือรับรองการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างจากหน่วยงาน (ในตำแหน่งผู้บริหาร) โดยระบุปีที่ทำงานให้ชัดเจน ซึ่งไม่ต่ำกว่า 7 ปี สำหรับผู้ใช้สิทธิเทียบโอน กรณีจบปริญญาตรีหรืออนุปริญญา สำเนาวุฒิบัตรอนุปริญญา หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนา Transcript จากสถาบันอื่นจำนวน 4 ฉบับ ถ้าจบจาก ม.รามคำแหง ใช้สำเนาอย่างละ 2 ชุด

การเทียบโอนหน่วยกิต
  ผู้สมัครสามารถขอเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนได้ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรามตำแหง แต่นักเรียนต้องลงวิชาที่เทียบโอนในลักษณะ Audit Student (Non - Credit) เพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา ในอัตราหน่วยกิตละ 800 บาท
อัตราค่าธรรมเนียม
  1. ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ
2. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา
3. ค่าสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ
5. ค่าธรรมเนียมการจัดสอบไล่ ภาคการศึกษาละ
6. ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ
7. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
8. ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
800 บาท
160 บาท
500 บาท
2,500 บาท
1,250 บาท
800 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท
การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2551 (ชำระในวันสมัคร)
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ชำระค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 20,410 บาท
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อนุปริญญาขึ้นไปจากต่างสถาบัน ชำระค่าลงทะเบียนเรียน 21,210 บาท (เก็บค่ารักษาสถานภาพการเทียบโอน 1 หน่วยกิต)
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า/นักศึกษาหมดสถานภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำระค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 22,010 บาท (เก็บค่ารักษาสถานภาพการเทียบโอนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต)
 

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (Bacherlor of Law Program)
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (Barchelor of Law Degree (LL.B.))
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สนใจ 2 โครงการดังนี้
1. ปริญญาตรีภาคพิเศษคณะนิติศาสตร์สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้ว หรือจบอนุปริญญา
- ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี 8 เดือน กรณีจบปริญญาตรีเรียน 105 หน่วยกิต และกรณีจบอนุปริญญาเรียน 115 หน่วยกิต ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชา (Block Course System) คือ เรียนจนจบกระบวนวิชานั้นแล้วจึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชาต้องมีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 75 % ของเวลาเรียนทั้งหมด เรียนวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 17.00 -21.00 น.
คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ ก.พ.รับรอง
2. ปริญญาตรีภาคพิเศษคณะนิติศาสตร์สำหรับผู้จบ ม.3 หรือ ม. 6 และเป็นเจ้าของกิจการ
- ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละหนึ่งวิชา (Block Course System) คือเรียนจบกระบวนวิชานั้น แล้วจึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 75 % ของเวลาเรียนทั้งหมด เรียนวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 21.00 น.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
3.เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
4. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
5. เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นประธานกรรมการหรือเป็นผู้จัดการหรือเป็นกรรมการบริหารงานในหน่วยงานธุรกิจเอกชน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนปลาย
6. เป็นผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาได้
การเทียบโอน ผู้สมัครใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้ 2 กรณี คือ
1. รับเทียบโอนสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. รับเทียบโอนสำหรับนักศึกษาที่จบจากสถาบันทุกสาขาวิชา

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) 105 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 93 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
การจัดการศึกษา
  การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2537 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2539
ระยะเวลาในการศึกษา
  การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 8 ภาคการศึกษา ๆ ละ 19 สัปดาห์ ดังนี้
  1. การบรรยายในชั้นเรียน 16 สัปดาห์
  2. การประเมินผล 2 สัปดาห์
  3. ปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์
การเรียนการสอน
  1. การบรรยายในชั้นเรียนระหว่างวันอังคาร - พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 21.00 น.
2. การเรียนการสอนประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และกรณีศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
3. สื่อการสอน ประกอบด้วยตำรา เอกสารสรุปการบรรยาย และเทปบันทึกเสียง คำบรรยายในชั้นเรียน
5. การบรรยายสรุป
6. การวัดผลประกอบด้วยการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา และการสอบไล่
สถานภาพการเป็นนักศึกษาและการหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
  1.สภาพการเป็นนักศึกษา
ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อสมัครทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนแล้ว จะมีสถานะได้ 8 ปี นับแต่ภาคแรกที่สมัครเข้าศึกษา
2. การหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาหมดสถาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
2.1 ศึกษาครบหลักสูตรและได้รับปริญญา
2.2 ศึกษาครบ 8 ปี
2.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันโดยขาดการชำระค่ารักษาสถานภาพ
2.4 ลาออก
2.5 ตาย
2.6 เหตุอื่น ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
แผนกำหนดการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1    
IS 103 การใช้ห้องสมุด 1 หน่วยกิต
PC 103 จิตวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
TH 101 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
LW 101 หลักกฎหมายมหาชน 2 หน่วยกิต
LW 102 หลักกฎหมายเอกชน 2 หน่วยกิต
LW 103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก 2 หน่วยกิต
LW 203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 หน่วยกิต
LW 206 กฎหมายอาญา 1 3 หน่วยกิต
 
รวม
19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2    
TH 103 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน 3 หน่วยกิต
EN 101 ประโยคพื้นฐานและศัทพ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
LW 202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 หน่วยกิต
LW 204 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 3 หน่วยกิต
LW 205 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 3 หน่วยกิต
LW 207 กฎหมายอาญา 2 3 หน่วยกิต
 
รวม
18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1    
PY 100 หลักการดำรงชีวิตในสังคม 3 หน่วยกิต
EN 102 ประโยคและศัพท์ทั่วไป 3 หน่วยกิต
LW 208 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิดจัดการงานนอกคำสั่ง ลาภมิควรได้ 3 หน่วยกิต
LW 209 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนให้ 2 หน่วยกิต
LW 210 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน 2 หน่วยกิต
LW 211 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืมฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ 2 หน่วยกิต
LW 301 กฎหมายอาญา 3 3 หน่วยกิต
 
รวม
18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2    
EC 103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วยกิต
LW 201 นิติปรัชญา 2 หน่วยกิต
LW 212 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย 2 หน่วยกิต
LW 213 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 2 หน่วยกิต
LW 302 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ 2 หน่วยกิต
LW 303 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า 2 หน่วยกิต
LW 304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 3 หน่วยกิต
----------------------- วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2    
IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
SC 103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 หน่วยกิต
LW 307 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 หน่วยกิต
LW 309 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3 หน่วยกิต
LW 313 กฎหมายล้มละลาย 2 หน่วยกิต
LW 314 กฎหมายลักษณะพยาน 2 หน่วยกิต
----------------------- วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
 
รวม
19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2    
IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
SC 103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 หน่วยกิต
LW 307 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 หน่วยกิต
LW 309 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3 หน่วยกิต
LW 313 กฎหมายล้มละลาย 2 หน่วยกิต
LW 314 กฎหมายลักษณะพยาน 2 หน่วยกิต
----------------------- วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
 
รวม
19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1    
LW 312 กฎหมายปกครอง 3 หน่วยกิต
LW 401 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 2 หน่วยกิต
LW 402 กฎหมายที่ดิน 3 หน่วยกิต
LW 405 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและอาญา 3 หน่วยกิต
----------------------- วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
----------------------- วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
 
รวม
18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2    
LW 403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 หน่วยกิต
LW 404 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ 3 หน่วยกิต
LW 406 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 3 หน่วยกิต
----------------------- วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
----------------------- วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
 
รวม
15 หน่วยกิต
 
หมายเหตุ นักศึกษาจะจบหลักสูตรได้ต้องสอบผ่านกระบวนวิชา RU 100 (ความรู้คู่คุณธรรม)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4327-4250-4
โทรสาร 0-4327-4250-4 ต่อ 123 หรือเว็บไซต์ http://www.kk.ru.ac.th