การจัดการเรียนการสอน
สารสนเทศจังหวัดขอนแก่น
มร.วก.ขก.
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง
รูปแบบการบริหาร
ปรัชญาและปณิธาน
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น
ถนนแจ้งสนิท ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4327-4250-4 โทรสาร 0-4327-4250-4 # 123