โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนภูมิภาค
 
?????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ???????????? ?????????????
???????? 0-4327-4250-4 ?????? 0-4327-4250-4 # 123

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2549
ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2548
นักศึกษา Pre- Degree
สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ระบบปกติ เปิดสอน 4 สาขาดังนี้
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ระบบพิเศษ เปิดสอน 1 สาขาดังนี้
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
รายชื่อกระบวนวิชาสำหรับปริญญาตรี
รายละเอียดของกระบวนวิชา