มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 10
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นางสาวชนกวนันทธ์  พันธ์จันทร์   ลำดับที่ 1-50 
2 นางสาวสุมาลี  สุดสังข์   สอบวันที่ 29 มี.ค. 50
3 นายวีระยุทธ    กาษรสุวรรณ   เวลา 09.00-12.00 น.
4 นางสาวสุณิสา  หนูทัศน์    
5 นางศรินยา   วงษ์โพย    
6 นายบัญชา   พระพล    
7 นางสาวนฤมล  เครือเขื่อนเพชร    
8 นายอุดมทรัพย์   เหลืองอุบล    
9 นายวีรพงษ์   โยธาขันธ์    
10 นายโกศล   เหล่าอุตร์    
11 นายสุขสันต์   ปานา    
12 นางสาวรมิตา  ภูครองหิน    
13 นายฤทธิศักดิ์   อุ่นจางวาง    
14 นางลำดวน  ไชยคำภา    
15 นางสาวมยุรีย์  คำพร    
16 พ.จ.ต.ตรีศักดิ์   ปาสาเนย์    
17 นายเอนก   นรมาตย์    
18 นางราแพน  ชิตบุตร    
19 นางพรทิพย์  ขำชื่น    
20 นายชาติชาย   ขำชื่น    
21 พระสุเมศ   เสนมา    
22 นายกานต์  ทองเสน    
23 นายอรัญ  ยอดบุญ    
24 ร.ต.ท.กฤษฏา  นิติพจน์    
25 ด.ต.สุชาติ   ถาวรจันทร์    
26 นางสาวมธุรส  หมู่ใหญ่    
27 นางสาวลัดดาวัลย์  สิทธิเสนา    
28 นางสาวเยาวมาลย์  นาดา    
29 นางสาวกนกวรรณ  ประชากูล    
30 นางสาวรัตนา  ศรีอบุตร    
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
31 นางสาวนันทนัช  วัฒโน    
32 นางสาววินัส  โสภาพล    
33 นายทรงเดช  เชาชื่น    
34 นายเรืองศาสตร์  ไชยมิ่ง    
35 นางสาวเจริญขวัญ  ตาหล้า    
36 นายอิทธิพล  นวลวิทยาพงศ์    
37 นางรพีพรรณ  นวลวิทยาพงศ์    
38 นายสมร แสนรัก    
39 นางสาววิไลวรรณ มีดี    
40 นางสาวจุฬาภรณ์ ต่อวาส    
41 พ.ต.ต.ก่อเกียรติ  ทองนาค    
42 นายปัญญา  สิงห์ทอง    
43 นายสัญญา  ยานสิทธิ์    
44 นายวโรดม  สำโรงพล    
45 นางสาวสมพิศ  ศรีมงคล    
46 นายชัยณรงค์  สีแข่นไตร    
47 นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ    
48 พ.ต.ต.เล็ก  อามาตย์    
49 พ.ต.ต.หญิงพรยุพา รวมวงศ์    
50 ด.ต.เสริฐศรี  อุดดำ    
51 นางสาวจิรัชยา  ศิริมา   ลำดับที่ 51-100
52 ส.ต.ท.พัฒนกิตติ์  ตลับทอง   สอบวันที่ 29 มี.ค. 51
53 นายสุเมธินทร์  อาษาสนา   เวลา 13.00-16.00 น.
54 นายไพทูรย์  เกษแก้วเกลี้ยง    
55 พระมหาวินัย   วรนันต์    
56 นางสาวอุไร  ไทยทอง    
57 นางดวงกมล นิติวัฒนะ    
58 ว่าที่ ร.ต.กฤษฏีกา  ราษฏร์วงศ์ศรี    
59 พระอาทิตย์  ศรีจิวังษา    
60 นายพรประเสริฐ  ควรรณสุ    
61 พ.ต.ท.พัลลภ  มณีนาค    
62 นายสมชาย  ภิญโญ    
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
63 นางสาวพรทิพา รัตนะวงศะวัต    
64 นางนภาพร  เสาสามา    
65 นางบุบผา  ทินใต้    
66 นายสาคร  ดวงพรม    
67 นายมนตรี  หวานขม    
68 นางจริยา  คชฤทธิ์    
69 นายเชวงศักดิ์  รัตนรักษ์    
70 นางสาวไพรินทร์  อัตตะเนย์    
71 นายณัฐวุฒิ  เคนวัน    
72 นายสีหศักดิ์  ชุมเกียรติกุล    
73 นายดนัย ยอดญาติไทย    
74 นายสุดตา เสนาอินทร์    
75 นางสุพรรณา  แก้วพะเนาว์    
76 นายดิเรกราช ไชยสาคร    
77 พ.ต.ท.สมคิด  งามเชื้อ    
78 นายธีรนันท์  เหล่าคนค้า    
79 นายนิตินัย  นักหินลาด    
80 นายศักดิ์ชัย  ประวันตา    
81 นางสาววาสนา แก้วนา    
82 นางสาวรุจิรา  ไชยแสนท้าว    
83 นางสาวสุกฤตา สุดสะอาด    
84 นายสุพจน์  โคตรมณี    
85 นางน้อมจิต  มีดี    
86 นายสรุเดช  ศรีดอกไม้    
87 นางวริษฐา  ทรัพย์ธรณี    
88 นางศุภากร  ไชยวงษ์    
89 นางฐิรัฐพร  ชอบการ    
90 พ.ต.ท.วินัย  มั่งคั่ง    
91 นายหัสดินทร์  สังข์ชู    
92 ด.ต.อาญาสิทธิ์ พินิจเมือง    
93 นางน้ำผึ้ง  พินิจเมือง    
94 นายสัญญา  ก่านแก้ว    
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
95 จ.ส.ต.หญิงพิกุล  แอมนนท์    
96 นางสาวบุตรี  บุตรชน    
97 นายวันเฉลิม   เจติยะวรรณ    
98 จ.อ.วิชัย   ธรรมแสง    
99 นายวิจัย  ดีมา    
100 นางสาวอรชร ผาเงิน    
101 นางขวัญชนก  เรืองศรี   ลำดับที่ 101-150
102 ร.ท.พิชัย  ขุมเงิน   สอบวันที่ 30 มี.ค. 51
103 ร.อ.จักรรินทร์  อินนอก     เวลา 09.00-12.00 น.
104 นายภานุมาศ  เหล่าบ้านค้อ    
105 นางสาวสิริรัตน์  ศาลารักษ์    
106 นางสาวจิราภรณ์  พิฆาตไพรี    
107 นางสาวจามลี  เรืองรุก    
108 นางสาววรกมล  ดวงแสง    
109 นางสาวเครือวัลย์  สุริยะจันทร์    
110 ด.ต.ฐิติกร  มัชมณฑล    
111 พ.จ.ท.เฉลิม  พระสุรัตน์    
112 นายสรนันท์  จันจอม    
113 นางพเยาว์  โกศรีงาม    
114 นางนิละมล  ซ้ายสุพันธ์    
115 นายเขต  สอนนอก    
116 นายพงศธัช  ขันธะมูล    
117 นายนรินทร์  ด้านวังขวา    
118 นายปราโมทย์  หามาลา    
119 นายบุญถิ่น   สีดาชมภู    
120 นายศุภชัย  อุทัยดา    
121 นางสาวสมบัติ  เหล่า    
122 นายวิทูล  สุขเพีย    
123 นายสิทธิศักดิ์  นามวงศ์    
124 นางสาวปิยภรณ์  พรมสุภาพ    
125 นายอภิชัย  คูตระกูล    
126 นางฤทัยวรรณ  เหล่าคนค้า    
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
127 นายบัญชาการ ทองชมภู    
128 นางทิพวรรณ  มุ่งหมาย    
129 พ.ต.ต.ประมวลทิพย์  ชัยสิน    
130 นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ    
131 นายไกรสวัสดิ์  ชาวเหนือ    
132 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์  คำศรี    
133 นางสาววัชรี  ต่างภักดีวิจิตร    
134 นายไพบูล  จันทะวงศ์    
135 นางสาววิรฉัตร  เปล่งวรรณ์    
136 นายกิตติฤทธิ์  หมั่นอุตส่าห์    
137 พ.จ.อ.นิรุจน์  เฉลียวชาติ    
138 นายสุรยุทธ   วัฒนามนตรี    
139 นางจิดาภา  พรประพันธ์    
140 นางสาวสมหญิง  โนนพะยอม    
141 นางสาวอุบล  โชติโย    
142 นายขจร   เครื่อง    
143 นายกิตติศักดิ์  ด้วงบุดศรี    
144 นายชัยดี  รัตนปรีดา    
145 นายวัฒนา  สายแสน    
146 นายธนะชัย  จำรัสไว    
147 นางสาวขวัญใจ  ธรรมโรเวศน์    
148 นายสิทธิชัย  เทียมประชา    
149 นางสาวศิริพร  เทียมประชา    
150 นายดิเรก  รัตน์รองใต้    
151 นางสาวนุจรี  ชินพลซ้าย   ลำดับที่ 151 เป็นต้นไป
152 นางสาววรรณพร  ยศตีนเทียน   สอบวันที่ 30 มี.ค. 51 
153 นางธัมยพร   อังสนันท์   เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
154 นายเรวัต  หลาวมา    
155 นายสุราช  ชุมศรี    
156 นางสาวกาญจนา  พันบุญมา    
157 นางพนิดา   ทวีชีพ    
158 นายอำนาจ   ทวีชีพ    
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
159 นายฉัตรชัย  ปฏิทัศน์    
160 นางกัญญา  วะเกิดเป้ง    
161 นางสาวเยาวมาลย์  เนินเมือง    
162 นางสาวพจนาม  ทองวิเศษ    
163 นายณัฐพงษ์  ทองแคล้ว    
164 นางสาวสุธิดา  เถื่อนโทสาร    
165 นางสาวมธุรส  พุ่มพวง    
166 นางสาวศรีสมร  บุรี    
167 นางสางกังสดา  มาศรี    
168 นายประวิทย์   แดนอนันต์    
169 นายปรารถนา  แสงวิถีชัย    
170 จ.ส.ต.ธวัชชัย  โพธิ    
171 ส.ต.อ.พลรัตน์   แก้วตา    
172 นายฉลอง   เผือกแสงทิพย์    
173 นายดนัย  น้อยอามาตย์    
174 นางแอมมะลิ  บุญสินธุ์    
175 นายเอกภพ  ตุมร    
176 นางอัญชิษฐฐา  ศิริคำเพ็ง    
177 นายปฏิพัทธ์  โคตรภูเขียว    
178 นางสาวสโรชา  บุตรศรีภูมิ    
179 ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์  ศีละวงษ์    
       
หมายเหตุ : ผู้สมัครท่านใดที่ไม่สามารถเข้าสอบในวันเวลาตามที่กำหนดได้กรุณาแจ้งมหาวิทยาลัยด่วน