* ตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญ กรณีมายื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการองค์ความรู้สาขาขอนแก่น
การจัดการองค์ความรู้สาขาขอนแก่น
 

 

     
 

 

 
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 

 

TEL.0935126858 เบอร์โทรภายในมหาวิทยาลัย 7100 Fax.ภายในมหาวิทยาลัย7101