โทรศัพท์ :
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการดำเนินงาน
หลักสูตรและระบบการเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
บาร์โค้ดรหัส 7 หลักในการลงทะเบียน
สารสนเทศปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ปฏิทินการศึกษา
 
 
รวม
ประจำปีการศึกษา 2557
207
89
36
147
380
859
ประจำปีการศึกษา 2556
209
94
146
37
345
831
ประจำปีการศึกษา 2555
346
142
52
130
392
1162
ประจำปีการศึกษา 2554
350
109
41
230
360
1090
ลงทะเบียนเรียนทาง Internet คลิกที่นี่
วิดีโอคำบรรยาย คลิกที่นี่
ถ่ายทอดสดการบรรยาย คลิกที่นี่ E-BOOK คลิกที่นี่
E-Learning คลิกที่นี่
 
 
1. เรื่องการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนรอบหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
 
ประกาศ การขอผ่อนผันระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 5 รหัส 51 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
 
 
 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาชาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยาฐานะมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
การประชุมกำหนดระเบียบวาระของจังหวัดขอนแก่น "จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด"
ผลการดำเนินงาน "จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด"
 
 

นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
การบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนสังคม
คณิตศาสตรศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
พลศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษา
บริหารสาธารณสุข
ทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม
เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
บริหารธุรกิจ 

   
   
 
   
 
อดีตอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข
ผู้ก่อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการองค์ความรู้สาขาขอนแก่น
 
 
 
 

 

 
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.07 น.