รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จารี เกตุมาโร
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
* ตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญ กรณีมายื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
???????????????????????????????

???????????????????????????????
 
 
   
     

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดไม่ใช้ในราชการ จำนวน 10 รายการ
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 

 

TEL.0935126858 เบอร์โทรภายในมหาวิทยาลัย 7100 Fax.ภายในมหาวิทยาลัย7101