ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนคลิกที่นี
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.44 น.
กำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนคลิกที่นี
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 16.09 น.
ตารางบรรยายระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 วิชาที่ 1-4
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 วลา 10.02 น.
กำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนคลิกที่นี
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.13 น.
ตารางบรรยายระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 วิชาที่ 1-4
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.38 น.
กำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนคลิกที่นี
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.38 น.
กำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1 งวดที่ 2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนคลิกที่นี
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.25 น.
ประกาศกำหนดการเรียน RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.11 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.11 น.
กำหนดการสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.11 น.
กำหนดการสอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.48 น.
กำหนดการสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 15.34 น.
ตารางบรรยาย ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.12 น.
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด Comp.Code 780 เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารทหารไทยแล้วนำมาออกใบเสร็จลงทะเบียนเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.14 น.
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.14 น.