โครงสร้างบุคลากร และ หน้าที่รับผิดชอบ
ชื่อ นางบัวเรียน ชินรัตน์ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท.4
หัวหน้าสาขาวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
 
หน้าที่รับผิดชอบ งานบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาเอก  
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 114
  
  
    
ชื่อ นางสุกัญญา จันทร์เทศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท.3
หน้าที่รับผิดชอบ งานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 107
  
  
    
ชื่อ นางนนทยา ศิริคุณ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ท.3
หน้าที่รับผิดชอบ งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
 โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 105
  
  
    
 
ชื่อ นางสาวพัชรี เคลื่อนไธสง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท.3
หน้าที่รับผิดชอบ งานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์
โทรศัพท์ 043 - 274250 - 4 ต่อ 104
 
  
ชื่อ นางสาว สิริยากร ดงแก้ว                                      
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท.3                          
หน้าที่รับผิดชอบ บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์            
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 109                                     
 
  
ชื่อ นางสาวอนุรักษ์ คำวัน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ท.3
หน้าที่รับผิดชอบ งานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 106
  
  
    
ชื่อ นางวิภาพร ใจสินธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5
หน้าที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี ดูแลคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่7
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 113
 
  
ชื่อ นางสาว สิริยากร ดงแก้ว                                      
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท.3                          
หน้าที่รับผิดชอบ บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์            
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 109                                     
 
  
 
ชื่อ นางสาวจันทร์จิฬา โพธิ์ขาว                   
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ท.3                        
หน้าที่รับผิดชอบ งานสืบค้นข้อมูล ISC    
ดูแลคณะรัฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 7           
โทรศัพท043-274250-4 ต่อ 103                     
 
  

 

ชื่อ นางสิริกาญจณ์ เหล่าคำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ท.2
หน้าที่รับผิดชอบ ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)     
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 102                                     

 

  
 
ชื่อ นางชฎาพร ฤทธิ์นรเศรษฐ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ท.2
หน้าที่รับผิดชอบ งานพัสดุ
โทรศัพท043-274250-4 ต่อ 119
 
  
ชื่อ นายชัยรัตน์ ศรีเสน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท.3
หน้าที่รับผิดชอบ งานคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 108
 
  
 
ชื่อ นางสาววิไลลักษณ์ ขุ่มด้วง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท.3
หน้าที่รับผิดชอบ งานคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 120
 
  
ชื่อ นางอารีรัตน์ ศรีเสน                           
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ท.                         
หน้าที่รับผิดชอบ งานห้องสมุด                  
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 212                        
 
  
 
ชื่อ นายศิริชัย มีกลาง                         
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ท.                         
หน้าที่รับผิดชอบ งานห้องสมุด                  
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 211                        
 
 
ชื่อ นายภาณุวัฒน์ สละ    
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท.2
หน้าที่รับผิดชอบ การเรียนการสอนบรรยายโครงการพิเศษ    
โทรศัพท์ 043-274250-4 ต่อ 216    
  
  
 
ชื่อ นายกฤษณะ เสนไสย
ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท.2
หน้าที่รับผิดชอบ การเรียนการสอนระบบผ่านดาวเทียม  
โทรศัพท043-274250-4 ต่อ 200
 
  
 
ชื่อ นายสมกุล ลาผม
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ท.1
หน้าที่รับผิดชอบ การเรียนการสอนระบบไฟเบอร์ออฟติค  
โทรศัพท043-274250-4 ต่อ 100