: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

กิ่งอำเภอหนองนาคำ
ตำบลบ้านแฮด
*** กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา : จากคำบอกเล่าผู้สูงอายุว่าแต่ก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมาก ผุ้มาก่อตั้งหมู่บ้านคนแรกชื่อ "พ่อขุนภิรมย์" ได้บุกเบิกเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัยใกล้หนองน้ำ อยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ มีสัตว์จำพวก "แฮด" หรือ "แรด" ลงมากินน้ำที่หนองแห่งนี้ ซึ่งแปลกมากเพราะไม่มีสัตว์ชนิดอื่นๆ ลงมากินน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้เลย ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านจึงขนานนามว่า ซำแฮด หรือ แฮด

สภาพทั่วไปของตำบล : ลักษณะที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวอำเภอ 28 กิโลเมตร พื้นที่ของตำบลทั้งหมด 59 ตร.กม. มีสภาพกายภาพเป็นที่เนินสลับที่ราบ และมีแม่น้ำชีไหลผ่านบางส่วน

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทศตะวันตก ติดต่อ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,078 คน เป็นชาย 1,050 คน เป็นหญิง 1,028 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน


ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1.วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา
2.วัดป่าขามเปี้ย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/12/2003