: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

กิ่งอำเภอหนองนาคำ
ตำบลบ้านหัน
*** กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา : ตำบลบ้านหัน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอโนนศิลา ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัน หมู่ 2 บ้านถนนงาม หมู่ 3 บ้านหนองไฮ หมู่ 4 บ้านห้วยแคน หมู่ 5 บ้านวังยาว หมู่ 6 บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 7 บ้านห้างข้าว หมู่ 8 บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ 9 บ้านนองน้ำขุนใต้ หมู่ 10 บ้านหนองแวง หมู่ 11 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 13 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 14 บ้านกุดหลง หมู่ 15 บ้านดอนกู่

สภาพทั่วไปของตำบล : สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย ๆ ดินเป็นดินปนทราย สภาพป่าไม้ถูกทำลาย เป็นป่าเต็ง ป่ารัง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ทำไร่

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แคนเหนือ, หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง และ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โนนศิลา, โนนแดง กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,670 คน เป็นชาย 3,937 คน เป็นหญิง 3,736 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม


ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1. อบต.บ้านหัน
2. วัดศรีประชาสรรค์บ้านหัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 16/4/2003