: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

ำเภอพล
ตำบลโจดหนองแก
*** อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 
 
ประวัติความเป็นมา : ตำบลโจดหนองแก แบ่งแยกออกมาจาก ต.เมืองพล เมื่อปี พ.ศ.2510 มีผู้นำชุมชน หรือ กำนันคนแรก คือ นายวัน ตะไกวัน ได้ตั้งชื่อตำบลว่า โจดหนองแก เนื่องจากบ้านโจดหนองแก มีหนองเน้ำ ซึ่งมีต้นแก และหน่อโจด เป็นจำนวนมากในบริเวณหนองน้ำนั้น ราษฎรในหมู่บ้านจึงตั้งชื่อบ้าน และชื่อตำบลว่า โจดหนองแก แต่นั้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล : ต.โจดหนองแก เป็นตำบลในเขตอำเภอพล ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน ตั้งอยู่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.พล อยู่ห่างจาก อ.พล ประมาณ 13 กม.

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ จรด ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ จรด ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก จรด ตำบลวังหิน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก จรด เขตเทศบาลเมืองเมืองพล ตำบลหนองแวงนาเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนทั้งสิ้น 7,441 คน ชาย 3,666 คน หญิง 3,775 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า เลี้ยงโค ทำไร่

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด 7 แห่ง
2. สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
3. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
4. อบต. 1 แห่ง
5. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
6. โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 3 แห่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/5/2002