: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

ำเภอพล
ตำบลหนองแวงนางเบ้า
*** อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 
 
ประวัติความเป็นมา : ตำบลหนองแวงนางเบ้า เดิมขึ้นอยู่กับตำบลเก่างิ้ว ต่อมาได้แยกเป็นตำบลหนองแวงนางเบ้าเมื่อปี พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 26 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพล ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแวงนางเบ้า บ้านห้วยค้อ บ้านหนองนาดี บ้านหนองตานา บ้านฝาผนัง บ้านฮ่องหอย บ้านหนองม่วงน้อย บ้านนานิคม บ้านห้วยค้อน้อย บ้านวังจาน บ้านห้วยว่านหอม และบ้านหนองแวงนางเบาพัฒนา

สภาพทั่วไปของตำบล : พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วย หนอง อยู่ทั่วไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 41,950 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,220 ไร่

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หัวทุ่ง อ.พล และต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,852 คน เป็นชาย 3,419 คน เป็นหญิง 3,433 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1.องค์การบริหารส่วนตำบล
2.วัดหนองแวงนางเบ้า
3.หนองแวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/2/2004