: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

กิ่งอำเภอหนองนาคำ
ตำบลหนองปลาหมอ
*** กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา : ตำบลหนองปลาหมอ แต่เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอเปือยใหญ่ ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากตำบลเปือยใหญ่ จำนวน 7 หมู่บ้าน ออกมาเป็นตำบลหนองปลาหมอ สาเหตุที่ชื่อตำบลหนองปลาหมอ เพราะบ้านหนองปลาหมอเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เป็นศูนย์กลางของตำบล ซึ่งแต่ก่อนมีชื่อว่าหนองตาหมอ ที่เกิดจากหมอยาโบราณได้เดินทางมาขายยาโบราณบริเวณหนองน้ำใกล้หมู่บ้าน และได้ล้มป่วยเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ณ หนองน้ำใกล้หมู่บ้านชาวบ้าน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าหนองตาหมอ ต่อมาเรียกเพี้ยนตามที่ชาวบ้านถนัดว่า "ตำบลหนองปลาหมอ" มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน สภาพทั่วไปของตำบล : มีเนื้อที่ทั้งหมด 29.56 ตร.กม. หรือประมาณ 18,478 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สลับกับที่ลุ่มเป็นบางแห่ง ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.โนนศิลา กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เปือยใหญ่ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,608 คน เป็นชาย 1,751 คน เป็นหญิง 1,857 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รับจ้าง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1. อบต.หนองปลาหมอ
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัดอัมพวัน
4. วัดศิริธรรมมงคล
5. วัดอรัญญวาส
6. วัดสระบัวรอง
7. ดอนปู่ตา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/6/2002