: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

กิ่งอำเภอหนองนาคำ
ตำบลเปือยใหญ่
*** กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา : ตำบลเปือยใหญ่ แต่เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้แยกการปกครองขึ้นอยู่กับการปกครองของกิ่งอำเภอโนนศิลา สาเหตุที่ชื่อตำบลเปือยใหญ่ เพราะบ้านเปือยใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น และมีต้นเปือยใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน จึงเรียกขานติดต่อกันมาว่า "ตำบลเปือยใหญ่" มาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล : มีเนื้อที่ทั้งหมด 19.73 ตร.กม. หรือประมาณ 12,333 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองปลาหมอ, โนนศิลา กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โนนแดง กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองปลาหมอ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,059 คน เป็นชาย 1,475 คน เป็นหญิง 1,584 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า รับจ้าง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1. อบต.เปือยใหญ่
2. วัดศรีหนาทาราม
3. วัดภูเขาดิน
4. วัดราษฎร์ศรัทธาสามัคคี
5. วัดป่าเรไรย์
6. วัดสะอาดบุญยาราม
7. วัดรัตติชมณีวัลย์
8. วัดป่าสามัคคีทรงธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/6/2002