: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ตำบลซับสมบูรณ์
*** กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น


ประวัติความเป็นมา : ตำบลซับสมบูรณ์ เดิมเป็นตำบลของตำบลโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี ต่อมาปี พ.ศ.2535 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอมัญจาคีรี ในปี พ.ศ.2538 ได้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาจาน หมู่ 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 3 บ้านหินตั้ง หมู่ 4 บ้านนาตับเต่า หมู่ 5 บ้านซับแดง หมู่ 6 บ้านซำไผ่ หมู่ 7 บ้านซับบอน หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง หมู่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 10 บ้านซับเจริญ หมู่ 11 บ้านหนองไผ่ทอง

สภาพทั่วไปของตำบล : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงเชิงภูเขาหินทราย ตามแนวภูผาแดง ด้านล่างเป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยสามหมอ ไหลลงมาจากช่องสามหมอ เขตรอยต่อระหว่างภูผาแดงกับภูโค้ง ผ่านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงสู่แม่น้ำชีทางทิศใต้ ดินเป็นดินปนทรายและดินลูกรัง

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านโคก กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านโคก กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,060 คน เป็นชาย 3,097 คน เป็นหญิง 2,963 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ทำพรมเช็ดเท้า

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1. อบต.ซับสมบูรณ์
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัด 11 แห่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/6/2002
ตำบลนาแพง
กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น