: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

ำเภอหนองสองห้อง
ตำบลวังหิน
*** อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 
 
ประวัติความเป็นมา : ตำบลวังหิน เป็นหมู่บ้านที่ประชากรอพยพมาจากบ้านแคนใต้ อำเภอบ้านไผ่ เมื่อประมาณ 86 ปีมาแล้ว โดยนายทาจ่อย ลายยม เป็นผู้นำกลุ่มมาตั้งคนแรก เดิมบ้านวังหินขึ้นกับตำบลสำโรง ก่อนจะได้เรียกชื่อบ้านวังหิน เพราะกลุ่มผู้มาตั้งบ้านเรือนได้พบกับวังน้ำที่มีหินสลับซับซ้อนกันมากมาย จึงได้เรียกตามแหล่งน้ำนี้ว่า บ้านวังหิน และได้แยกออกจากตำบลสำโรง เป็นตำบลวังหิน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2533 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

สภาพทั่วไปของตำบล : มีเนื้อที่ 24,418 ไร่ พื้นที่อาศัย 802 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 15,914 ไร่ ทำนา 9,912 ไร่ ทำไร่ 5,606 ไร่ ทำสวน 396 ไร่ และอื่น ๆ

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลสำโรง, หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วังม่วง อ.เปือยน้อยและ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โจดหนองแก, โสกนกเต็ง อ.พล จ.ขอนแก่น


จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,452 คน เป็นชาย 2,221 คน เป็นหญิง 2,231 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทอผ้า แปรรูปสมุนไพร


ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1. อบต.วังหิน
2. สถานีอนามัยตำบลวังหิน
3. โรงเรียนบ้านวังหิน
4. โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม
5. โรงเรียนบ้านหลักด่าน
6. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
7. โรงเรียนบ้านหนองยาง
8. วัดโนนทอง
9. วัดสุนันทเศษ
10. วัดสุมิตโคตาราม

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 16/10/2002