งานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
043 - 274250 - 4 ต่อ 106
งานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
043 - 274250 - 4 ต่อ 107
งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
043 - 274250 - 4 ต่อ 105
งานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์
043 - 274250 - 4 ต่อ 104
งานการเงินและการบัญชี
043 - 274250 - 4 ต่อ 113
งานบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
043 - 274250 - 4 ต่อ
งานคอมพิวเตอร์
043 - 274250 - 4 ต่อ 108
งานสืบค้นข้อมูล ISC
043 - 274250 - 4 ต่อ 103
การเรียนการสอนระบบผ่านดาวเทียม
043 - 274250 - 4 ต่อ 200
การเรียนการสอนระบบไฟเบอร์ออฟติค
043 - 274250 - 4 ต่อ 100
การเรียนการสอนบรรยายโครงการพิเศษ
043 - 274250 - 4 ต่อ 216
งานบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก
043 - 274250 - 4 ต่อ 105
งานห้องสมุด
043 - 274250 - 4 ต่อ 211

โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
สารสนเทศจังหวัดขอนแก่น
การจัดการเรียนการสอน