: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

ำเภอพระยืน

ตำบลพระยืน
*** อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา : ตำบลพระยืน เป็นที่ตั้งของอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นกิ่งอำเภอพระยืน จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2519 โดยแยกการปกครองออกจาก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมามีพระราชกฤษฏีกายกฐานะเป็นอำเภอ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 238 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 มีฐานะเป็นอำเภอวันที่ 1 มกราคม 2531

สภาพทั่วไปของตำบล : สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง เป็นท้องทุ่งกว้าง
มีภูเขาเล็กๆ อยู่ทางตะวันตก คือ ภูวัด ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารต่างๆ สายเล็ก ๆ ดินส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียวปนทรายและดินเค็ม

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง และต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ขามป้อม อ.พระยืน และต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,280 คน เป็นชาย 5,495 คน
เป็นหญิง 5,785 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง, ใบหม่อน, เห็ด ,ทำผ้ากันสาด ค้าขาย,เลี้ยงสัตว์

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ว่าการอำเภอพระยีน
2.สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระยืน
3.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอพระยืน
4.โรงพยาบาลอำเภอพระยีน
5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระยืน
6.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7.เทศบาลตำบลพระยืน/อบต.พระยีน
8.พระยืนมิ่งมงคล (เหล่าพระยีนตะวันตก-ตะวันออก)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2001