- คู่มือบริหารความเสี่ยง
- คู่มือการบริหารความเสี่ยงปี 2564
- คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2565
- คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืม
- คู่มือการจัดการบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ
- รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ12เดือน กรกฎาคม 2564 - มิถุนายน 2565
-แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ เรื่องวิธีการบริหารความเสี่ยงภายในสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564