รองศาสตราจารย์วิชัย ธรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น

 

: วันที่ 1 ตุลาคม 2542 - 15 มกราคม 2545
: วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 - 15 มกราคม 2550
: วันที่ 7 กรกฎาคม 2550 - 7 กรกฎาคม 2551
 
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2551 - 2554
และ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น

 

: วันที่ 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2542
: วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 - 15 มกราคม 2550
รองศาสตราจารย์บุเรง ธนะพันธุ์
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2545 - 19 พฤษภาคม 2546
รองศาสตราจารย์วีระ ไทยพานิช
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม
ดูแลประสานงาน : ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2550 - 6 กรกฎาคม 2551
อาจารย์โกวิท น้อยโคตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2550 - 15 กันยายน 2551
 
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ทองอร่ามดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2551 - 2 มีนาคม 2553
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
อาจารย์สมเกียรติ ทองอร่ามดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 - 18 ธันวาคม 2554
รองศาสตราจารย์ธีระ สิงหพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 - 19 กันยายน 2555
 
อาจารย์สุเทพ พยัคฆ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 - 19 กันยายน 2555
 
อาจารย์วิเชียร ชื่นชอบ
ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
 
รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2559
 
รองศาสตราจารย์ประโมทย์ จารุนิล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
1 มีนาคม 2560 - วันที่ 2 ตุลาคม 2560
 
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ชุมพล มากทอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
1 มีนาคม 2560 - วันที่ 2 ตุลาคม 2560
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จารี เกตุมาโร
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 - 2 มีนาคม 2563
รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 - 12 กันยายน 2564
อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 23 ธันวาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 - 17 มกราคม 2565
อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 - 6 ตุลาคม 2565
อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 - 13 พฤศจิกายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - 13 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 - 17 เมษายน 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน