ปรัชญา สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น " สนับสนุน ส่งเสริม ความเสมอภาคทางการศึกษา ลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม" ปณิธาน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

 

           
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
   
     
           
     
     
     
     
     
     
 
   
     
 
 
 
 
           
     
     
     
     
     
     

 

 
 
 
 
   
     
           
     
     
     
     
     
     
 
 
   

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 27พฤศจิกายน 2564 เวลา14.56น.