ปรัชญา สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น " บริการการศึกษา นำพาความรู้สู่ชุมชน มุ่งสร้างคนพัฒนาชาติ " ปณิธาน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น 1.มุ่งบริการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 2.มุ่งสร้างความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

 
 
   
 
   
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์
 
   
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
   
 
 
 
 
   
   
       
   
   
       
 
 
 
 
 
     
         
 
 
 
     
   
 
   
 
 
 
 
 

 
     
 
   
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
         
         
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
         
 
 
   
   
       
   
   
       
   
   
       
 
 
   
   
       
 
 
   
   
       
 
 
 
   
     
     
 
 
   
   
       
 
 
 
     
     
 
 
       
       
 
 
 
 
   
     
 
 
   
   
 
 
   
   
       
         
   
   
       
         
   
งานรักษาความปลอดภัย
   
   
   
   
พลฯประสิทธิ์ สมธรรม
   
   
หัวหน้าผลัด
   
 
 
 
พลฯพัฒนา บุญโชติ
พลฯจำปี สุดใด
พลฯสำราญ มีภักดี
 
 
 
 
 
พลฯอ้ม เชิญไชย
 
พลฯอุดม กุลรักษา
 
         
         
         

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา15.18 น.