- เว็บไซต์รับสมัคร http://www.mba-campus.ru.ac.th
- สมัครเรียนออนไลน์คลิกที่นี่ https://spfin.ru.ac.th/application/campus/app/applicationcampus.asp
- ระบบผู้รับสมัคร https://spfin.ru.ac.th/application/campus/st/main-mba.asp
- ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.mba-campus.ru.ac.th/pdf%20file/register%20g3%20r2%202566.pdf
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 22 เมษายน 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2566
- สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 มีนาคม 2566
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 8 มีนาคม 2566
- ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ สาขาวิทยบริการฯ ที่ตนเองสมัคร
- ค่าสมัครเข้าเรียนและสอบสัมภาษณ์ 800 บาท
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่https://drive.google.com/file/d/1Xk_8CJyDTfCKEO-DURtReXjx21k1AMx3/view?usp=s
hare_link
ดาวน์โหลด>>ใบสมัครหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 4 สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2565

https://drive.google.com/file/d/1vv-YqUrtT-qJjNX-_JtzrGZ6RnRC2bbV/view?usp=share_link

ส่วนผู้ที่สมัครภายหลังการขยายวันรับสมัครจะประกาศให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง

- ดาวน์โหลดใบสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2566
- ค่าสมัครเข้าเรียนและสอบสัมภาษณ์ 800 บาท
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

- บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566