- เว็บไซต์รับสมัคร http://www.mba-campus.ru.ac.th
- สมัครเรียนออนไลน์คลิกที่นี่ https://spfin.ru.ac.th/application/campus/app/applicationcampus.asp
- ระบบผู้รับสมัคร https://spfin.ru.ac.th/application/campus/st/main-mba.asp
- ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.mba-campus.ru.ac.th/pdf%20file/register%20g3%20r2%202566.pdf
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
- ค่าสมัครเข้าเรียนและสอบสัมภาษณ์ 800 บาท
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่? https://drive.google.com/file/d/1Xk_8CJyDTfCKEO-DURtReXjx21k1AMx3/view?usp=s
hare_link
ดาวน์โหลด>>ใบสมัครหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

- บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566