กำหนดการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 9 งวดที่ 6
ประกาศ ณ วันที่ 21/10/2565 เวลา 10.44 น.
ตารางบรรยาย หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เทอม4)
ประกาศ ณ วันที่ 21/10/2565 เวลา 10.44 น.
กำหนดการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่9 งวดที่ 3
ประกาศ ณ วันที่12/01/2565 เวลา 14.30 น.