- ปฏิทินการศึกษาโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 มกราคม 2566
- กำหนดการลงทะเบียนเรียนโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 งวดที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 4
สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2565
https://drive.google.com/file/d/1vv-YqUrtT-qJjNX-_JtzrGZ6RnRC2bbV/view?usp=share_link
เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร๋และบริหารธุรกิจ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เรียนครั้งเดียวได้ 2 ปริญญา
- ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0856535636
- เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร189,000บาท แบ่งจ่ายงวดละ 30,000บาทจำนวน6งวด งวดที่ 7 จำนวน 9,000บาท
- ปฐมนิเทศ/เปิดเรียน ประมาณเดือนเมษายน 2566
- วันเวลาเรียน วันเสาร์ 17.00 - 21.00น. วันอาทิตย์เวลา 08.00 - 17.00 น.
- โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอนหรือขยายระยะเวลาในการรับสมัครออกไปจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน
>>อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่