ลงบัญชี รหัสพัสดุ
แผนภาพ KEY PROCESS ห น่วยงาน สาขา วิทย บริการเฉลิมพระเกียรติ
ปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปี2560-2564)
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - พ.ศ.๒๕๖๔
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
เป้าหมายตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไตรมาส1
เป้าหมายตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไตรมาส2
ป้าหมายตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไตรมาส3
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ7เดือน (KPI Template)และรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามพันธกิจสาขาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามพันธกิจสาขาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ ไตรมาส1
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ ไตรมาส2
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ ไตรมาส3
รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560-2562