สารสนเทศป.ตรี

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศปริญญาตรี

ตารางบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2566

คู่มือลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2566

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


ประกาศการรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

หากไม่ได้รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องโทรสอบถามได้ที่ 023108603 ในวันและเวลาราชการ