สารสนเทศป.ตรี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
-ประเภททุนเรียนดี ทุนละ 6,000 บาท
รับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

หากไม่ได้รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องโทรสอบถามได้ที่ 023108603 ในวันและเวลาราชการ