เอกสารดาวน์โหลดปริญญาตรี

แบบฟอร์มคำร้อง สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี เท่านั้น

1. แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา

2. แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

แบบขอทำบัตรนักศึกษาแบบ Master Card และขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายคณะ เปลี่ยนสาขาวิชา และลาออก (นศ. Pre Degree ไม่มีการย้ายคณะเพราะเป็นการเรียนแบบรายวิชา จึงไม่ได้สังกัดคณะใด ๆ)

3. แบบคำร้องงานบริการต่าง ๆ ของฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ

4. แบบคำร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ของฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ