การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านการทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม
กำลังคนและผู้เข้ารับบริการจาก ผลการบูรณาการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะ และวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อการดำรงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมและสนับสนุนกำลังคนและผู้เข้ารับบริการจาก ผลการบูรณาการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะ และวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อการดำรงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
– มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ปณิธาน กลยุทธ์
– มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการณ จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน
– กิจกรรมร่วมปรับภูมิทัศน์ทุกวันพุธ
 กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร
 งานมุทิตาจิตบุคลากรสาขาขอนแก่น
– วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
– วันก่อตั้งสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่นวันที่ 14 มกราคม 2566
– กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
– กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565
– วันเฉลิมระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565
– วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565
– กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565
– กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565
– โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มกราคม 2566
– กิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2566