การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านการทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม
กำลังคนและผู้เข้ารับบริการจาก ผลการบูรณาการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะ และวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อการดำรงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมและสนับสนุนกำลังคนและผู้เข้ารับบริการจาก ผลการบูรณาการอนุรักษ์ เสริมสร้าง ทักษะ ต่อยอดศิลปะ และวัฒนธรรม มีความตระหนักต่อการดำรงชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
– มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ปณิธาน กลยุทธ์
– มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการณ จังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน
– กิจกรรมร่วมปรับภูมิทัศน์ทุกวันพุธ
 กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร
 งานมุทิตาจิตบุคลากรสาขาขอนแก่น
– วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
– วันก่อตั้งสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่นวันที่ 14 มกราคม 2567
– โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มกราคม 2567
– กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
– กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565 วันที่ 7 สิงหาคม 2566
– วันเฉลิมระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
– วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566
– กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566
– กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566
– ทำบุญวันก่อตั้งสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น  วันที่ 14  มกราคม 2567
– โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มกราคม 2567
โครงการ “พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 (รุ่นที่ 48)” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
 – วันสงกรานต์ ปี 2567 วันที่ 11 เมษายน 2567