แผนและงบประมาณ


 คำรับรองปีงบฯ 2566
 ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ตามมติสภา
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบฯ 2566
แผนปฏิบัติราชการปี 5 ปี (พ.ศ.2566 ถึง 2570) ปีงบฯ66
รายงานแผนและผลปีงบฯ KPI 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน (KPI Tenplate) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานแผนและผลปีงบฯ KPI 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือนและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานKPI65 ปีงบฯ 65 รอบ 12
 KPI65 ปีงบฯ 65 รอบ 12 เดือน สาขาขอนแก่น
 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2565
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KPI Template)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 มติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
มติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ขอนแก่น พ.ศ.2563 – 2565 ฉบับปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ2565
Mind Map ความเชื่อมโยงงบประมาณ 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565