ประวัติความเป็นมาสาขาฯขอนแก่น

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

สืบเนื่องมาจากในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้การบริหารงานของท่านอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่เน้นการพัฒนา “คน” เป็นสำคัญ ได้มีความคิดที่จะนำโอกาสทางด้านการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำ “โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ” โดยจะให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี อีกทั้งเพื่อสอดคล้องกับพระราชปณิธานและพระราชจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้น

เมื่อ ” โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค” เริ่มดำเนินการ ณ จุดนี้เป็นการจุดประกายไฟแห่งความมุ่งมั่นให้กับชาวจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ ที่มีความมุ่งหวังและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้สถาบันอุดมศึกษาก่อตั้งขึ้นที่อำเภอบ้านไผ่ให้จงได้ตราบจนกระทั่ง นายเสริมศักดิ์ พงศ์พาณิช ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายพงศักดิ์ นาคประดา ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านไผ่ ทั้งสองท่านที่กล่าวถึงนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดทำ “โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดขอนแก่น” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบและเสนอโครงการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้พิจารณา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ท่านอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางมารับมอบที่ดินและเงินบริจาค จำนวน ๑๐ ล้านบาท จากพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิชัย ธรานนท์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น  ทำหน้าที่ประสานงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น  ต่อมา      ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๑/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการที่เสนอซึ่งได้กำหนดรายละเอียดไว้ ดังนี้

๑. สถานที่ก่อตั้ง ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หลักสิบเก้า ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ สายอำเภอบ้านไผ่ – มหาสารคาม ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวม ๔ แปลง มีเนื้อที่ ๔๖๒ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา ในระยะเริ่มต้นได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ในที่ดินแปลง    ที่ ๑ และ ๒ มีเนื้อที่ ๑๓๓ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา ส่วนที่ดินแปลงที่ ๓ และ ๔ จะนำไปใช้ประโยชน์     ในด้านการเกษตร

๒. การดำเนินงาน ในระยะเริ่มต้นคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชาวอำเภอ  บ้านไผ่  ได้ใช้งบประมาณที่ได้รับบริจาค  จำนวน ๑๐  ล้านบาท   เพื่อใช้จ่ายในรายการที่จะมอบให้       

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้
   ๑. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น

   ๒. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ KVA

   ๓. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ชั้นหนึ่งของอาคารเรียน

   ๔. รถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน

   ๕. โรงอาหาร ๑ โรง

             ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น  เปิดทำการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาตรีเปิดทำการเรียนการสอน ๔ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

๓. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล 

ระดับปริญญาโท  ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. โครงการนิติศาสตรมหาบัญฑิตภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์

๒. โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ