การจัดการองค์ความรู้KMสาขาขอนแก่น

ช่องทางในการสอบถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้KMสาขาขอนแก่น

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการนำไปใช้
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7
คู่มือ TikTok
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 5/2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 6/2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 7/2565
ผลงาน การนำความรู้ไปใช้
รูปภาพประกอบการสรุปอบรม ครั้งที่ 5- 7 ปี 2565
รูปภาพประกอบการสรุปอบรม ครั้งที่ 1 -4 ปี 2565
การสร้าง QR code
คู่มือ Google Forme
คู่มือการสร้าง Google classroom
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Canva
เผยแพร่การปฏิบัติงาน Best practice นางสาวมะลิวัลย์ พร้อมจิตร
เผยแพร่การปฏิบัติงาน Best practice นางสาวสิริยากร ดงแก้ว
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565
 คู่มือบริหารความเสี่ยง
– คู่มือการบริหารความเสี่ยงปี 2564
– คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2565
– คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการยืมเงินทดรองราชการและการส่งใช้เงินยืม
– คู่มือการจัดการบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ
– รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ12เดือน กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565
-แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ เรื่องวิธีการบริหารความเสี่ยงภายในสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564