บรรยายสรุปเสาร์ – อาทิตย์

บรรยายสรุปส่วนภูมิภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 15 กรกฎาคม 2566
RAM1142
ห้อง1
 

LAW4107(4007)
ห้อง2
 
 
CDM3407(MCS2162)
ห้อง3
 
 
MGT3404
ห้อง4
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
CDM1101(MCS1150)
ห้อง1
 
 
MGT3310
ห้อง2
 
 
LAW3103(LAW3003)
ห้อง3
 
 
POL3313
ห้อง4
 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
LAW1106(LAW4062)
ห้อง1
 
 
LAW2105(LAW2005)
ห้อง2
 
 
LAW3105(LAW3005)
ห้อง3
 
 
POL4100
ห้อง4
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2566
POL2106
ห้อง1
 
 
CDM2103(MCS1151)
ห้อง2
 
 
POL4310
ห้อง3
 
 
LAW103(LAW4003)
ห้อง4
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2566
RAM1201
ห้อง1
 
 
LAW2101(LAW2001)
ห้อง2
 
 
DBC2101(BUS2101/APR2101)
ห้อง3
 
 
CDM2104(MCS3190)
ห้อง4
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2566
ECO1121
ห้อง1
 
 
CDM3205(MCS3185)
ห้อง2
 
 
MGT3102
ห้อง3
 
 
MGT4207
ห้อง4
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2566
RAM1103
ห้อง1
 
 
POL2203
ห้อง2
 
 
CDM3208(MCS2170)
ห้อง3
 
 
CDN3106(MCS4170)
ห้อง4
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2566
FIN2101
ห้อง2
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2566
LAW2110(LAW2010)
ห้อง3
 
 
LAW4104(LAW4004)
ห้อง4
 
วันที่ 27 สิงหาคม 2566
RAM1131
ห้อง1
 
 
POL2200
ห้อง2
 
 
LAW2111(LAW2011)
ห้อง3
 
 
LAW3010(LAW3110)
ห้อง4
 
วันที่ 16 กันยายน 2566
RAM1101
ห้อง1
 
 
POL2108
ห้อง2
 

STA2016
ห้อง3
 
 
MGT2201
ห้อง4
 
วันที่ 17 กันยายน 2566
ACC1103(ACC1101)
ห้อง1
 
 
MKT2101
ห้อง2
 
 
POL3300
ห้อง3
 
 
POL4348
ห้อง4
 
วันที่ 23 กันยายน 2566
STA2016
ห้อง3
 
วันที่ 24 กันยายน 2566
LAW2014(LAW2004)
ห้อง2
 
 
LAW3106(LAW3006)
ห้อง3
 
 
MGT3412
ห้อง4
 
วันที่ 30 กันยายน 2566
LAW1101(LAW1001)
ห้อง1
 
 
LAW3101(LAW3001)
ห้อง3
 
 
CDM4211(MCS4190)
ห้อง4
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
LAW2106 (LAW2006)
ห้อง1
 
 
CDM2204(MCS1250)
ห้อง2
 
 
MGT4208
ห้อง4
 
วันที่ 7 ตุลาคม 2566
LAW2102(LAW2002)
ห้อง2
 
 
LAW3104(LAW3004)
ห้อง3
 
 
MCS4160(MCS601)
ห้อง4
 
วันที่ 8 ตุลาคม 2566
LAW1103(LAW1003)
ห้อง2
 
 
MGT3405
ห้อง3
 
 
LAW3138(LAW3038)
ห้อง4
 
วันที่ 14 ตุลาคม 2566
RAM1204
ห้อง1
 
 
MGT2101
ห้อง2
 
 
STA1003
ห้อง3
 
วันที่ 15 ตุลาคม 2566
STA1003
ห้อง3
 
วันที่ 21 ตุลาคม 2566
MGT2202
ห้อง2
 
วันที่ 22 ตุลาคม 2566
RAM1132
ห้อง1
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2566
CDM2102(CS2160)
ห้อง2
 
 
MGT3203
ห้อง3
 
วันที่ 29 ตุลาคม 2566
RAM1111
ห้อง1