TEL.0935126858 เบอร์โทรภายในมหาวิทยาลัย 71000 Fax.ภายในมหาวิทยาลัย71001

ตรวจสอบตารางสอบไล่รายบุคคล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อดูแถวที่นั่งเข้าห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560