ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ร่วมเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์