ข่าวประชาสัมพันธ์ปริญญาตรี

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โครงการพิเศษ)ที่เรียนครบหลักสูตรในภาค 1 ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา...
มร. รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประจำปี 2567 รอบเพิ่มเติม งานนักศึกษาวิชาหาร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง...
รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน ส่วนภูมิภาค 1/67นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th ในการเข้าชั้นเรียนเท่านั้นhttps://mac.ru.ac.th/blog/26585/google-classroom-campus167/
เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรเก่า ก่อนปรับปรุงเป็นหลักสูตรใหม่ (นศ รหัส ไม่เกิน 64) ที่ยังสอบไม่ผ่านกระบวนวิชา ENG1001,...
สั่งซื้อตำราออนไลน์ ของสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ง่ายนิดเดียว ไปที่ https://bookstore.ru.ac.th แล้วสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ #rupress#สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 ขั้นตอนการยื่นกู้ 2 ขั้นตอนแรกยื่นผ่าน Google form...
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการแจ้งจบหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567
ห้องบรรยายสรุป ระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567ผ่าน Google Classroomต้องเข้าระบบการเรียนผ่าน Rumail เท่านั้น...
การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่และแนวปฏิบัติในการทำบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่