อาคารเรียน/อาคารสอบ ระดับปริญญาตรี

อาคารRK1

RK1101 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น1

RK1102 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น2

อาคาร RK2

RK2101 อาคารไตรภูมิ ห้อง1 (ห้องสอบซ้ำซ้อน)

RK2102 อาคารไตรภูมิ ห้อง2 (นักศึกษาพิเศษ)

RK2103 อาคารไตรภูมิ ห้อง3 (นักศึกษาพิเศษ)

อาคาร RK3

RK3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น2

RK3301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น3

RK3303 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น3

อาคาร RK4

RK4103 อาคารอเนกประสงค์

RK4104 อาคารอเนกประสงค์

อาคาร RK5

RK5101 อาคารศรีสัชณาลัยทิศเหนือ

RK5103 อาคารศรีสัชณาลัยทิศใต้